Urząd Miejski w Rzepinie informuje, że  w dniu 29 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i  poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Z uwagi na powyższe prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego  Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, wstępnej informacji potwierdzającej zainteresowanie udziałem w programie i uzyskaniem dotacji.

Druki informacji dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, a także wersja elektroniczna do pobrania w poniższym poście.

Informacja może zostać dostarczona osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin lub na adres e-mail: sekretariat@rzepin.pl

Uzyskane informacje będą stanowiły podstawę do wystąpienia o dofinansowanie.

Gmina Rzepin opracuje i opublikuje dokumenty związane z naborem wniosków na realizację przedsięwzięć  w ramach programu „ Ciepłe Mieszkanie”.

Informację o Programie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, pok. nr 8  lub pod numerem telefonu: 500 299 633

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania. Realizacja inwestycji będzie mogła dopiero nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Rzepin.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Rzepin złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną odpowiednio poinformowani.

 

Podstawowe informacje o Programie „ Ciepłe Mieszkanie”

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego – mieszkańca jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,

b) podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Beneficjentem końcowym i osobą uprawnioną do składania wniosku jest :

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Rzepin

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na 3 poziomach – więcej informacji w grafice poniżej.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Dochodem, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162). Zaświadczenia wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w przy ul. Plac Ratuszowy 1 w Rzepinie.