INFORMACJE OGÓLNE
 
Urząd Miejski w Rzepinie
Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

województwo: lubuskie
powiat: słubicki
gmina : miejsko-wiejska

Godziny pracy:

poniedziałek od godz. 7.30 do 16.30
wtorek-czwartek od godz. 7.30 do 15.30
piątek od godz. 7.30 do 14.30

KONTAKT
tel. (+48 95) 7596285        
fax (+48 95) 7596478
e-mail:
sekretariat@rzepin.pl
strona www: http://rzepin.pl
adres skrytki e-PUAP: /umrzepin/skrytka
    

NIP: 598-00-05-597
Regon Urzędu Miejskiego: 000526162
Regon Gminy: 210966830

Konto:
BS Rzepin 
28 8371 0009 0001 8119 2000 00 10

Nr konta bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
56 8371 0009 0001 8119 2000 0670


Burmistrz
Sławomir Dudzis
e-mail:
burmistrz@rzepin.pl
godz. przyjmowania petentów w sprawie skarg i wniosków:
wtorek: 12.00-16.00
 
Sekretarz Gminy
Krystian Pastuszak
tel. (+48 95) 7597 014
e-mail:sekretarz@rzepin.pl 
 

Skarbnik Gminy
Małgorzata Barwińska
tel. (+48 95) 7597 604
e-mail:skarbnik@rzepin.pl
 
Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Rzepinie jest Burmistrz Rzepina, ul. Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin.
2.    Jeśli mają Państwa  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email:
iod@itmediagroup.pl
3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
12.    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.