Spis wyborców

 

Spis wyborców dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. sporządza się w terminie do 4 maja 2014 r.

Spis wyborców sporządza się na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie i obejmuje osoby, którym przysługuje prawo wybierania wg ich miejsca zamieszkania.

Dopisywanie wyborców do spisu na własny wniosek wniesiony do Urzędu następuje najpóźniej:

1.     w 14 dniu  przed dniem wyborów tj. w terminie do 12 maja 2014 r. wyborców niepełnosprawnych, którzy wpisywani są do spisu  do obwodu głosowania, który przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych:

-         w obwodzie głosowania nr 3 z siedzibą w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie ul. Słubicka 3

2.      w 5 dniu  przed dniem wyborów tj. w terminie do 20 maja 2014 r. wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy oraz wyborców nigdzie niezamieszkałych w okresie obejmującym dzień wyborów.

 

Udostępnienie spisu wyborców.

 

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. pomiędzy 4 maja 2014 r. a 19 maja 2014 r., każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wyborcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Spis wyborców udostępnia się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Rzepinie - Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności, I piętro, pok. Nr 20 na pisemny wniosek wyborcy w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 

Godziny pracy Urzędu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

 

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej poniżej lub otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego  - Ewidencja Ludności, I piętro , pok. Nr 20.