GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, ze zm.), a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.


Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania ,a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.


Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, dopuszczalne jest przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny,(ojciec, matka, dziadek, babka, itd.) zstępny,(syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.) małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem urzędu upoważnionym przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.


Pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Burmistrza , najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do 29 września 2011 r.

Wniosek powinien zawierać:
- nazwisko i imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL
- adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone
pełnomocnictwo do głosowania,
- wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wniosek składa się na formularzu
, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
Wniosek taki można składać od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów do 10 dnia przed wyborami, tj. do 29 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Rzepinie ul .Plac Ratuszowy 1 w godzinach pracy Urzędu - I piętro – Ewidencja Ludności - pokój nr 19- tel.95-7596692 godziny pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

O ile we wniosku nie zostanie zastrzeżone inaczej, w postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborcę reprezentuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania stanowi załącznik nr 2.
Do wniosku załącza się:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, lub na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.
Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj.do dnia 7 października 2011r stosownego oświadczenia Burmistrzowi Gminy , lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśniecie pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
1) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;
2) wykreślenia pełnomocnika ze stałego rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, utraty zaświadczenia o prawie do głosowania lub wejścia w skład obwodowej komisji wyborczej, zostania mężem zaufania lub kandydatem w wyborach,
3) wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.
Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach.
Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://rzepin.bip.net.pl lub otrzymać w Ewidencji Ludności – I piętro, pokój nr 19