Rzepin, 06 października 2010 r.

 

INFORMACJA


w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej obwodowe komisje wyborcze powołuje się najpóźniej 14 dni przed dniem wyborów. Ponieważ dzień ten przypada na niedzielę, zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej termin powołania komisji ulega przedłużeniu do dnia 8 listopada 2010 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rzepinie, pokój nr 26 ( II piętro) :

-  od poniedziałku do piątku od  godz. 7 30  – do godz. 15 30

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać zgodnie
z art. 18 ust. 1  Ordynacji wyborczej najpóźniej w 23. dniu przed dniem wyborów.
Termin ten upływa w dniu 29 października 2010 r.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na burmistrza.

Obwodowe komisje wyborcze powołuje Miejska Komisja Wyborcza w Rzepinie.
Sposób zgłaszania kandydatów, wzór zgłaszania oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. (M.P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.) – do pobrania tekst ujednolicony:
www.pkw.gov.pl.

Druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Miejskim w Rzepinie  ul. Plac Ratuszowy 1 , pokój nr 26 lub ze strony internetowej pkw.gov.pl


Pełnomocnik ds. wyborów – urzędnik wyborczy
(-) Halina Kuźmińska