Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum przez uprawnione podmioty* (osoby upoważnione) w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, parter, pok. 3

do dnia 7 sierpnia 2015 r. (piątek)
w godzinach pracy Urzędu
tj. w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od godz. 6:30 do godz. 14:30


Szczegółowy sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania komisji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. – do pobrania na stronie internetowej www.pkw.gov.pl .
Druk zgłoszenia dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, parter, pok. 3 oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
                                 Pełnomocnik ds. wyborów - urzędnik wyborczy
                                             (-) Halina Kuźmińska

----------------------------
* Art. 48. 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, o których mowa w art. 49-55, zwanymi dalej "podmiotami uprawnionymi", są:
1)   partia polityczna, która w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu:
a) samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała, w skali kraju, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów,
b) wchodziła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały, w skali kraju, co najmniej 6% ważnie oddanych głosów;
2)   klub poselski, klub senatorski oraz klub parlamentarny, które na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum zrzeszały odpowiednio posłów lub senatorów wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborczy wyborców, a posłowie lub senatorowie ci stanowili więcej niż połowę składu tych klubów;
3)   stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, która spełnia następujące warunki:
a) została zarejestrowana lub zgłoszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum,
b) obszar jej działania obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych;
4)   fundacja, która spełnia warunki określone w pkt 3 lit. a i c;
5)   pełnomocnik, o którym mowa w art. 63 ust. 3.