Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 237/2015 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.