Spis wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. sporządza się w terminie do 19 kwietnia 2015 r. Spis wyborców sporządza się na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie i obejmuje osoby, którym przysługuje prawo wybierania wg ich miejsca zamieszkania. 
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Dotyczy także wyborców zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wniosek można złożyć w formie pisemnej, telefaksem lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dopisywanie wyborców do spisu na własny wniosek w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. w terminie do 5 maja 2015 r. a w przypadku ponownego głosowania do 19 maja 2015 r.
1) wyborców w wybranym przez siebie obwodzie ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
2) wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy,
3) wyborców nigdzie niezamieszkałych.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania.

Udostępnienie spisu wyborców
Pomiędzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. pomiędzy 20 kwietnia 2015 r. a 4 maja 2015 r., a w przypadku ponownego głosowania od 11 maja 2015 r. do 18 maja 2015 r., wyborca Gminy Rzepin może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, czy został w spisie uwzględniony.
Na pisemny wniosek wyborcy udziela się informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wyborcy informacja jest potwierdzana na piśmie.
Na nieprawidłowości w spisie wyborców można zgłaszać reklamację ( pisemnie lub ustnie do protokołu).
Spis wyborców udostępnia się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Rzepinie – Urząd Stanu Cywilnego na pisemny wniosek wyborcy w dniach i godzinach pracy Urzędu.


Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/22_Dopisanie_do_spisu_wyborcow