Na podstawie USTAWY z dnia 4 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 117 poz. 676) o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw akty prawa miejscowe­go stanowione przez Gminę Rzepin od 01 stycznia 2012 są publikowane pod adresem:

 http://dzienniki.luw.pl

 

Na podstawie nowego, obo­wiązującego art. 15 ust. 1 ustawy od 01 stycznia 2012 podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony bez­piecznym podpisem elektronicznym.

 

„ Art. 15. 1. Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. ), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej „bezpiecznym podpisem elektronicznym”.

 

Od 1 stycznia 2012 r. na organy wła­dzy publicznej został nałożony obowiązek publikowania aktów nor­matywnych i innych aktów prawnych oraz dzienników urzędowych wyłącz­nie w formie elektronicznej.

 

„ Art. 2a. 1. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. ), chyba że ustawa stanowi inaczej.