GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień
9 października 2011 r.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, ze zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) całkowitej niezdolności do pracy;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Burmistrza  Rzepina najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 września 2011 r.

Dla celów głosowania korespondencyjnego Burmistrz Rzepina wyznaczył Obwodową Komisje Wyborczą nr 3 z siedzibą w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie przy ul. Słubickiej 3.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać: 
-  nazwisko i imię (imiona),
-  imię ojca,
-  datę urodzenia,
-  numer ewidencyjny PESEL,
-  oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Rzepin,
-  oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do
   Sejmu lub tylko do Senatu),
-  adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia załącza się:
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia  niepełnosprawności;
Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem głosowania, otrzyma z Urzędu pakiet wyborczy zawierający m.in. karty do głosowania i instrukcje głosowania korespondencyjnego.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie złożone po terminie, albo nie uzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie  aktu pełnomocnictwa do głosowania , pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę.

Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, bądź za pośrednictwem operatora publicznego (Poczty Polskiej).

Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rak własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniem odbioru.

Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje  odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe , na drzwiach mieszkania wyborcy.

Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

1) koperta zwrotna;

2) karta lub karty do głosowania;

3) koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „ kopertą na kartę do głosowania”;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’ a- jeżeli wyborca zażądał ich przesłania;

6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu do głosowania.

Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania , którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Koperty zwrotne doręczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania.

Wyborca niepełnosprawny do którego wysłany został pakiet wyborczy, może w godzinach głosowania osobiście doręczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych doręczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.

Zgłoszenia można dokonać na formularzu, wg załączonego wzoru w Urzędzie Miejskim w Rzepinie w godzinach pracy Urzędu –Ewidencja Ludności- piętro I-pok.nr.19

godziny pracy Urzędu
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30-15.30
Druk zgłoszenia można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Miejskim-Ewidencja Ludności-I piętro –pokój nr 19