INFORMACJA

 dotycząca spisu wyborców

Spis wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r. sporządza się w terminie do 18 września 2011r.

Spis wyborców sporządza się na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie i obejmuje osoby, którym przysługuje prawo wybierania wg ich miejsca zamieszkania.

Dopisywanie wyborców do spisu na własny wniosek wniesiony do Urzędu następuje najpóźniej:
1) w 14 dniu przed dniem wyborów, tj.
w terminie do 26 września 2011 r. wyborców niepełnosprawnych
, którzy wpisywani są do spisu w obwodzie głosowania,  gdzie mieści się lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
- w obwodzie głosowania nr 3 z siedzibą  w Miejskim Domu Kultury  w Rzepinie przy ul. Słubickiej 3,


2) w 5 dniu przed dniem wyborów, tj.
w terminie do 4 października 2011r. wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy oraz wyborców nigdzie niezamieszkałych w okresie obejmującym dzień wyborów.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców- na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców- na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Spis wyborców udostępnia się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Rzepinie -Ewidencja Ludności  -I piętro, pok. 19 na pisemny wniosek wyborcy w dniach i godzinach pracy Urzędu od dnia 19 września 2011r. do 30 września  2011r.

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Każdy może wnieść do burmistrza reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu) na nieprawidłowości w spisie wyborców, a w szczególności w sprawie:
1) pominięcia wyborcy w spisie,
2) wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,
3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu,
4) ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Druki wniosków można pobrać poniżej lub otrzymać  w Urzędzie Miejskim w Rzepinie-Ewidencja Ludności - piętro I, pok. nr 19