Kamil Michniewicz - Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Rzepinie.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Rzepinie

Plac Ratuszowy 1

69-110 Rzepin

Tel. +48 7596285

E-mail: kmichniewicz@rzepin.pl

 

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Rzepinie;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno- komunikacyjnej i alternatywnej;

3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Rzepinie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) sporządzanie, przy współpracy Zespołu o którym mowa w § 1 ust. 2 raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) przedstawianie Burmistrzowi Rzepina bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.